پروژه های انکشافی ملی در سطح کشور

فعالیت موسسات غیر دولتی در کشور

پروژه های وزارت اقتصاد برای داوطلبی

دیدگاه وزارت

خودکفایی اقتصادی،رفاهیت اجتماعی،توسعه زیربناه های اقتصادی و تامین اشتغال پایدار.