پروژه های انکشافی ملی در سطح کشور

فعالیت موسسات غیر دولتی در کشور

پروژه های وزارت اقتصاد برای داوطلبی

اطلاعیه ریاست انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی مبنی بر عدم جانبداری موسسات غیر حکومتی در روندهای انتخاباتی

sediqi
اطلاعیه ریاست انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی