مکتوب ارائه اسناد حمایوی موسسات غیر دولتی:

press
مکتوب ارائه اسناد حمایوی موسسات غیر دولتی:

مکتوب ارائه اسناد حمایوی موسسات غیر دولتی:

با توجه به مطالب ذیل اکیداً به توجه تمامی موسسات رسانیده میشود تا اسناد حمایوی هر پروژه خویش را که در مکتوب ذیل ذکر گردیده است، بابت سال های 2021 و 2022 را الی مدت (20) یوم اعتبار از تاریخ صدور مکتوب ذیل به وزارت اقتصاد ارسال نمایند، در غیر آن مسؤولیت بعدی به دوش موسسه خواهد بود.

آخرین اطلاعیه ها

بازگشت به اطلاعیه ها