هدف وزارت

افزایش تولیدات داخلی،کاهش کسر بیلانس تجارت،ایجاد فرصت های شغلی ،کاهش فقر و تحقق رشد اقتصادی پایدار.