ماموریت

  • طرح و تدوین پالیسی ها و استراتیژی های اقتصادی کشور.
  • تطبیق سیاست های کلان اقتصادی مبتنی بر شرایط اقتصادی کشور.
  • تحلیل اوضاع انکشافی کشورسمت و سو دادن منابع در جهت مولدیت اقتصادی.