اطلاعیه وزارت اقتصاد در رابطه به موسسات که راپور های فعالیت شانرا به وزارت اقتصاد ارائه ننموده اند

sediqi

موسسات غیردولتی مطابق به ماده (31) قانون انجوها مکلف به ارایه راپور فعالیت در هر ششماه بوزارت اقتصاد وادارات ذیربط دولتی میباشند ، متاسفانه تعداد (302) موسسه داخلی و (18) موسسه خارجی که لست آن در ویب سایت وزارت اقتصاد قابل دسترس میباشد طی سالهای(1396 و 1397) راپور های فعالیت خویشرا بوزارت اقتصاد ارائه ننموده اند که مطابق جز (3) فقره (1) ماده (35) قانون موسسات غیردولتی در حال انحلال قرار دارند.

کمیسیون عالی ارزیابی تحت فیصله مورخ (29/3/1398) خویش جهت همکاری، حمایت وفراهم شدن فرصت بیشتربرای موسسات مذکورغیردولتی به منظورارائه راپورفعالیت پروژه های که موسسات فوق الذکر تطبیق ویا تحت اجرا داشته باشند الی تاریخ (30 سنبله 1398) وقت تعین نموده اند تا راپورهای فعالیت شانرا درطی مدت متذکره بوزارت اقتصاد ارسال نمایند درغيرآن بعد ازانقضاي مدت معينه مطابق ماده (35) قانون انجوها وفیصله کمیسیون عالی تصفیه وانحلال موسسات مذکورمنحل میشوند وطبق ماده (36) قانون انجوها درقسمت  تصفيه  تجهيزات موسسات‏ اقدام صورت میگیرد.

Documents

International NGOs List
National NGOs List

آخرین اطلاعیه ها

چهارشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۴ - ۱۸:۲۱
Background image

اطلاعیه تصمیم بر اعطا قرارداد پروژه تدارک سه نوع تیل، گاز مایع و چوب سوخت مورد نیاز وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1399

اطلاعیه تصمیم بر اعطا قرارداد پروژه تدارک سه نوع تیل، گاز مایع و چوب سوخت مورد نیاز وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1399

دوشنبه ۱۳۹۸/۹/۴ - ۱۴:۱۶
Background image

اطلاعیه ریاست فعالیت های انسجام موسسات وزارت اقتصاد در رابطه به نشر لست موسسات داخلی و خارجی که طی دوسال 1396-1397 راپور های فعالیت شان را ارائه ننموده اند

لست موسسات غیر دولتی داخلی و خارجی که طی دو سال 1396-1397 راپور فعالیت شانرا ارائه نکرده اند و از تاریخ 30/7/1398 به بعد منحل شناخته شده اند

شنبه ۱۳۹۸/۶/۱۶ - ۱۶:۰
Background image

اطلاعیه ریاست انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی در رابطه به نظرخواهی طرزالعمل های کاری با موسسات غیر دولتی

اطلاعیه

 

وزارت اقتصاد در نظر دارد تا طرزالعمل های کاری جدید را بر اساس صراحت قانون مؤسسات غیر دولتی بمنظور تسهیل در فرایند ثبت و جواز دهی برای مؤسسات غیر دولتی، فراهم آوری تسهیلات . . .

بازگشت به اطلاعیه ها