تدارکات

لیست قراردادهای بودجه انکشافی و عادی وزارت اقتصاد 
شماره نام پروژه نمبر قرارداد نوع بودجه  شرکت برنده تاریخ آغاز کار تاریخ تکمیل کار قیمت اصلی قرار داد به افغاانی دانلود قرار داد
1 بسیبشسیبشبیسبسیبیسببیسبشبیسبشسیب بسشبسیبسیشبسیشبسیشبسی بسیشبسیشبسیبسیبیسشبشیس بشسیبسیببشسیبسیشبیس بیسبیسبیسبیسبیسبیسب بیسبشسبشسیبشسیبشسیبشس بشسیبشسیبشسیبشسیبیسش بشسیبسشیبسیش
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                
11                
12                
13                
14                
15                
16                
17                
18                
19                
20                
21                
22                
23                
24                
25                
26                
27                
28                
29                
30                
31                
32                
33                
34                
35                
36                
37                
38                
39                
40                
41                
42                
43                
44                
45                
46                        
47                
48                
49                
50