نشراتهمه نشرات

هفته نامه شماره ششم 1401

هفته نامه شماره پنجم 1401

هفته نامه شماره چهارم 1401

هفته نامه شماره سوم 1401

هفته نامه شماره یک سال 1401 وزارت اقتصاد

وزارت اقتصاد در یک هفتۀ پسین

وزارت اقتصاد دریک هفته ی پسین

وزارت اقتصاد در یک هفتۀ پسین

وزارت اقتصاد در یک هفتۀ پسین

هفته نامه الکترونیک وزارت اقتصاد

وزارت اقتصاد دریک هفته ی پسین

اذعان سرپرست وزارت مالیه به وجود فساد در گمرک ها

سرمایه گذاری بانک انکشاف آسیایی در ایجاد کارخانه ها در خوست و کابل

بند شاه و عروس به زودی به بهره برداری سپرده می شود

رئیس جمهوری در هفته ای حکومتداری و منابع بشری یک هزار پروژه به ارزش 5.7 میلیارد افغانی را افتتاح کرد

وزارت تجارت : صادرات افغانستان از راه دهلیز هوایی متوقف شده است

Pagination