نشراتهمه نشرات

وزارت اقتصاد در یک هفتۀ پسین

وزارت اقتصاد دریک هفته ی پسین

وزارت اقتصاد در یک هفتۀ پسین

وزارت اقتصاد در یک هفتۀ پسین

هفته نامه الکترونیک وزارت اقتصاد

وزارت اقتصاد دریک هفته ی پسین

اذعان سرپرست وزارت مالیه به وجود فساد در گمرک ها

سرمایه گذاری بانک انکشاف آسیایی در ایجاد کارخانه ها در خوست و کابل

بند شاه و عروس به زودی به بهره برداری سپرده می شود

رئیس جمهوری در هفته ای حکومتداری و منابع بشری یک هزار پروژه به ارزش 5.7 میلیارد افغانی را افتتاح کرد

وزارت تجارت : صادرات افغانستان از راه دهلیز هوایی متوقف شده است

منازعه شرکت مخابراتی روشن و اداره ننظیم خدمات مخابراتی

افزایش متقاضیان قرضه از بانک های کشور

پلان امنیتی تاپی راهی برای تقویت انتقال گاز ترکمنستان به جنوب آسیا

افغانستان امسال به رشد اقتصادی 1درصد دست خواهد یافت

بند بزرگ شاه و عروس کابل در آستانه بهره گیری قرار دارد

Pagination