نشراتهمه نشرات

کار سروی میدان هوایی بین المللی لوگر آغاز شده است

توافق نامه ی ساخت بند شاه توت میان افغانستان و هند امضا شد

در پیش نویس سوم بودجه تغییری در معاشات کارمندان بوجود نیامده است

اداره ملی تنظیم امور آب از تکمیل شدن بند کمال خان خبر داد

خط آهن مزارشریف-کابل-پشاور رویای اتصال آسیای مرکزی با اسیای جنوبی

سیگر: فقر در افغانستان 17 درصد افزایش یافته است

ناظر کل بانک مرکزی برای سفر شخصی از این بانک پول گرفته است

امضا تفاهمنامه ی همکاری تخنیکی بین وزارت اقتصاد و اداره جی آی زید

سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات این وزارت بودجه انکشافی صد در صد به مصرف رسانده است

خواست نمایندگان مجلس دیدار با رئیس جمهور درباره بودجه

وزیر خارجه ترکمنستان در عملی ساختن پروژه تاپی پیشرفت هایی داشت

تقابل حکومت و پارلمان روی سند بودجه سال روان مالی

تاکنون تعدیلات پیش نویس بودجه سال مالی 1400 نهایی شده است

جریان برق ازبکستان به کشور قطع شده است

کاهش دمای هوا و افزایش قیمت ها در غور

ساخت یک کارخانه ی پروسس جلغوزه در پکتیا

Pagination