نشراتهمه نشرات

پل بزرگی در ولسوالی ناری کنر ساخته می شود

دهلیز شرق و غرب،مسیر پیشرفت توسعه رهایی از فقر

آغاز دور چهارم ماموریت حمایت از تطبیق پروژه اشتغال زایی / کاموندنه

واردات تلفن های همراه با شماره های مسلسل جعلی ممنوع شد

یک میدان هوایی با هزینه دو میلیارد دالر در لوگر ساخته می شود

کار سروی میدان هوایی بین المللی لوگر آغاز شده است

توافق نامه ی ساخت بند شاه توت میان افغانستان و هند امضا شد

در پیش نویس سوم بودجه تغییری در معاشات کارمندان بوجود نیامده است

اداره ملی تنظیم امور آب از تکمیل شدن بند کمال خان خبر داد

خط آهن مزارشریف-کابل-پشاور رویای اتصال آسیای مرکزی با اسیای جنوبی

سیگر: فقر در افغانستان 17 درصد افزایش یافته است

ناظر کل بانک مرکزی برای سفر شخصی از این بانک پول گرفته است

امضا تفاهمنامه ی همکاری تخنیکی بین وزارت اقتصاد و اداره جی آی زید

سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات این وزارت بودجه انکشافی صد در صد به مصرف رسانده است

خواست نمایندگان مجلس دیدار با رئیس جمهور درباره بودجه

وزیر خارجه ترکمنستان در عملی ساختن پروژه تاپی پیشرفت هایی داشت

Pagination