نشراتهمه نشرات

رئیس جمهور غنی، گزارش کارکردهای وزارت انکشاف دهات را استماع کرد

محمد اشرف غنی:تقویت بخش خصوصی یکی از اهداف بزرگ و اساسی دولت است

آغاز پروژه اضطراری زراعت و مصوونیت غذایی در افغانستان

روانه‌ایم و می‌رویم و می‌رسیم!

روانه‌ایم و می‌رویم و می‌رسیم!

قرارداد آغاز کاراحداث 1400 واحد مسکونی فاز اول پروژه ی نیله باغ به امضا رسید

یک کارخانه پروسس بادام به رهبری زنان در دایکندی افتتاح شد

آریانا نیوز:بربنیاد گزارش سازمان ناتو،درآمد سالانه گروه طالبان به 1.6 میلیارد دالر رسیده است

افغانستان در گمرک جدید در مرز ایران می سازد

آغاز پروژه اضطراری زراعت و مصوونیت غذایی در افغانستان

magazine

magazine

Magazine

Economic Magazine

Pagination